0919 498625

info@dxencorp.com
Xử lý nước
Xử lý nước
Xử lý nước
Xử lý nước
Xử lý nước
Xử lý nước
Xử lý nước

Xử lý nước

- Tư vấn, thiết kế, lắp đặt, kinh doanh vật tư, thiết bị xử lý nước hồ bơi, xử lý nước thải.
- Kinh doanh thiết bị và vật liệu chuyên ngành lọc nước.