0919 498625

info@dxencorp.com
Vật liệu xử lý nước
Vật liệu xử lý nước
Vật liệu xử lý nước
Vật liệu xử lý nước
Vật liệu xử lý nước
Vật liệu xử lý nước
Vật liệu xử lý nước

Xử lý nước

- Tư vấn, thiết kế, lắp đặt, kinh doanh vật tư, thiết bị xử lý nước hồ bơi, xử lý nước thải.
- Kinh doanh thiết bị và vật liệu chuyên ngành lọc nước.