0919 498625

info@dxencorp.com
Đồng hồ lưu lượng
Đồng hồ lưu lượng
Đồng hồ lưu lượng
Đồng hồ lưu lượng
Đồng hồ lưu lượng
Đồng hồ lưu lượng
Đồng hồ lưu lượng

Xử lý nước

- Tư vấn, thiết kế, lắp đặt, kinh doanh vật tư, thiết bị xử lý nước hồ bơi, xử lý nước thải.
- Kinh doanh thiết bị và vật liệu chuyên ngành lọc nước.